Finanse
Sprawozdanie finansowe – czym jest i kogo obowiązuje?

Sprawozdanie finansowe wynika z ewidencji rachunkowej prowadzonej w spółce.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Prowadzenie biznesu to nie tylko pozyskiwanie klientów czy promowanie marki (choć oczywiście również jest to bardzo ważne), ale także prowadzenie ewidencji rachunkowej. W przypadku spółek ewidencja księgowa jest wykorzystywana po to, by sporządzić sprawozdanie finansowe. Co to jest za dokument i jaką rolę pełni w biznesie? Przeczytaj tekst, a poznasz odpowiedź.

Sprawozdanie finansowe. Podstawowe informacje

Sprawozdanie finansowe jest kluczowym dokumentem (a właściwie — zbiorem dokumentów, ale o tym przekonacie się w dalszej części tekstu), który pokazuje, w jakim stanie znajdują się finanse przedsiębiorstwa w danym czasu.

Dzięki temu możliwe jest dokonanie oceny kondycji finansowej prowadzonego biznesu oraz osiąganych przez nią wyników.

Sprawozdania finansowe — kto i do kiedy musi je złożyć?

Regulacje prawne (ustawa o rachunkowości) jasno wskazują, kto i kiedy składa sprawozdanie finansowe. Jest to obowiązek spoczywający na przedsiębiorstwach prowadzących księgi rachunkowe, czyli pełną księgowość. Do grupy tej należą m.in. spółki kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne). To jeszcze nie wszystko, ponieważ osoby fizyczne mające działalność gospodarczą również muszą (w przypadku przekroczenia w poprzednim roku wynoszącego 2 mln euro limitu przychodów ze sprzedaży) lub mogą dobrowolnie takie księgi prowadzić.

Z kolei jeśli chodzi o termin złożenia sprawozdania finansowego, standardowo jest to dzień 31 marca roku następującego po roku obrachunkowym, za który sprawozdanie jest składane. A zatem, termin ten wynosi 3 miesiące. Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Z jakie elementów składa się sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?

Zgodnie z przepisami prawnymi sprawozdanie finansowe składa się z następujących elementów:

  • bilans — dokument, który ma za zadanie przedstawić wartość aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Aktywa to posiadane przez firmę składniki majątku (w tym np. nieruchomości, maszyny, towary i zapasy, należności handlowe), pasywa zaś to własne środki finansowe oraz zobowiązania (wobec banków, leasingodawców, dostawców itp.),
  • rachunek zysków i strat — dokument ten pokazuje, czy spółka wypracowała w danym okresie zysk (dochód większy od kosztów) lub poniosła stratę (koszty działalności wyższe od dochodów). Rachunek zysków i strat, czasem określany również jako rachunek wyników, zawiera również informacje na temat tego, jaki jest poziom poszczególnych rodzajów kosztów oraz przychodów (i jedne, i drugie dzieli się na segment: podstawowej i pozostałej działalności operacyjnej oraz sekcji finansowej),
  • rachunek przepływów pieniężnych (ang. cash flow) — podczas gdy rachunek wyników skupia się na kosztach i przychodach księgowych, cash flow obejmuje faktyczne przepływy gotówkowe. Jest to ważne np. w sytuacji, gdy firma wystawia lub otrzymuje faktury z długim terminem płatności,
  • pozostałe dokumenty, przez co rozumie się informację dodatkową oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Więcej w tym temacie można przeczytać na https://pragmago.pl/porada/czym-jest-sprawozdanie-finansowe-i-kiedy-nalezy-je-skladac/.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz