Finanse
Raporty biznesowe, raporty finansowe – istotne informacje

Raporty biznesowe, raporty finansowe, to sprawozdania sporządzone zgodnie z literą prawa, które przedstawiają sytuację finansową firmy. Zobowiązane do ich składania są osoby prawne oraz organizacje bez osobowości prawnej, które stosują zasady rachunkowości.

Kiedy składamy sprawozdania finansowe?

Sprawozdania składa się raz w roku w oparciu o wzory z załączników ustawy o rachunkowości. Co ważne, jak podkreśla serwis mobilneraporty.pl raporty biznesowe, raporty finansowe powinny być złożone po upływie 3 miesięcy od dnia bilansowego. Organ zatwierdzający zobowiązany jest do zatwierdzenia sprawozdania nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dokument musi być podpisany przez osobę do tego upoważnioną (księgowego) oraz szefa firmy. Jeśli przedsiębiorstwem kieruje większa grupa osób, sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd. Warto pamiętać, że osoba która przejęła prowadzenie finansów firmy w ciągu roku obrotowego, może być zwolniona z odpowiedzialności za okres, w którym nie zajmowała się księgami finansowymi.

Gdzie należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Każda firma która figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym, każdego roku składa sprawozdanie finansowe w rejestrze sądowym. Oprócz sprawozdania finansowego złożyć należy także odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdanie z działalności firmy, a w przypadku gdy sprawozdanie było badane – opinię biegłego rewidenta. Dokumenty należy złożyć w terminie 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania. Podatnicy muszą także złożyć sprawozdanie do urzędu skarbowego. Dokument złożyć należy wraz z raportem oraz opinią osoby badającej poprawność sporządzenia sprawozdania, bilansem, rachunkiem przepływów finansowych, zestawieniem zmian w kapitale. Termin złożenia sprawozdania w tym wypadku wynosi 10 dni od momentu zatwierdzenia przez zarząd.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Raporty biznesowe, raporty finansowe składają się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej. Jeśli firma podlega badaniu, konieczne jest także dołączenie zestawienia zmian w funduszu, natomiast jeśli istnieją fundusze inwestycyjne, trzeba także dostarczyć zestawienie zmian w aktywach netto i rachunek przepływów finansowych. Informacja dodatkowa musi zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego a także dodatkowe wyjaśnienia. Zakres informacji dodatkowych jest określony w ustawie o rachunkowości.

Sprawozdanie przedstawiane jest w złotówkach i groszach lub jedynie w złotówkach. Liczby, jeśli nie wpłynie to na obraz sytuacji majątkowej, mogą być przedstawiane w zaokrągleniu do tysięcy złotych.

Autor Artykułu

Podobne Artykuły

Dodaj Komentarz